Wetgeving

Wetgeving

Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen.


 

Koninklijk Besluit van 30 januari 1957 houdende algemeen politiereglement op de polders en wateringen


Decreet 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid.